סיכום המלצות לטיפול במערכות הולכת קולחים ומים עיליים לצורך אבטחת איכות מים נאותה להשקיה

ערך מוטי פלדלייט – אירגון עובדי המים

שימוש במי מאגרים ומים עיליים מציב בעיות קשות במערכות השקיה והולכת מים המתבטאות בירידת מוליכות הידראולית וסתימת מערכות.
כדי למנוע כשלים, על מפעילי מערכות ההשקיה להקפיד על סינון והכלרה של הקווים והציוד כמפורט להלן.
סינון
מומלץ סינון של 80 מ.א.ש. ביציאה מהמאגרים. על הצרכנים לטפל במים בראש השטחים בהם משקים בטפטוף במסננים אוטומטיים של 120 מ.א.ש., שאחריהם יש מסנני ביקורת של 80 מ.א.ש. בשטחים בהם משקים במתזים ניתן לרדת בדרגת הסינון במסננים האוטומטיים ל- 80 מ.א.ש. ולספק אותה דרגת סינון או אף לרדת ל- 60 מ.א.ש. במסנני הביקורת.
טיפולי הכלרה
יש לבצע שני משטרי טיפול: במערכת ההולכה המרכזית ובשטחים עצמם.
במערכת ההולכה יש לטפל פעם בשבוע כך שבמשך 3 שעות יזרמו במערכת מים שריכוז הכלור
בהם יהיה מספיק גבוה כדי לאפשר מדידה של כלור נותר בריכוז של 1 מג"ל בראשי השטחים. רצוי מאד לשלב טיפול זה עם החמצה כך שה- PH במים לא יעלה על 7.
יש לוודא שבזמן הטיפול תהיה דרישת מים בשטחים כך שהטיפול ישפיע על כל חלקי המערכת. עקב הבעייתיות בהשגת כלור נותר בקולחים, יש לנסות ולתאם את מועדי הטיפול לשעות בהן הצריכה נמוכה. במידה וזרימת המים בזמן טיפולי ההכלרה אינה מספיקה, יש ללוות אותם בשטיפה של הקווים.
בתוך השטחים, ובעיקר באלה המושקים בטפטוף, יש לטפל במשך שעה ביממה בכלור בריכוז שיאפשר מדידה של כלור נותר בקצה השלוחות. במקביל לטיפול בכלור רצוי מאד להוסיף טיפול בחומצה שיוריד את הגבת המים (PH) ל- 6.5.
ניטור
יש ללוות מערכת המשקה בקולחים או במים עיליים בניטור של איכות המים. הניטור צריך לכלול בדיקות תקופתיות במאגר ובראשי השטחים של זמן מד-כושר-סינון, לפני ואחרי המסננים. בבדיקות אלו ניתן לאתר גורמי סתימה ולטפל בהם. כן רצוי למדוד את ריכוזי הכלור בזמן הטיפולים בנקודות שונות במערכת: ראש השטח, אחרי הסינון ובסוף השלוחות.

Comments are closed.