סיכום המלצות לטיפול במערכות הולכת קולחים ומים עיליים לצורך אבטחת איכות מים נאותה להשקיה

ערך מוטי פלדלייט – אירגון עובדי המים שימוש במי מאגרים ומים עיליים מציב בעיות קשות במערכות השקיה והולכת מים המתבטאות בירידת מוליכות הידראולית וסתימת מערכות. כדי למנוע כשלים, על מפעילי מערכות ההשקיה להקפיד על סינון והכלרה של הקווים והציוד כמפורט להלן. סינון מומלץ סינון של 80 מ.א.ש. ביציאה מהמאגרים. על הצרכנים…